REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PŁATNEGO CENTRUM HANDLOWEGO LIWA

I. ORGANIZACJA PARKINGU

 1. Parking  prowadzony  przez  INBAP GROUP jest  parkingiem niestrzeżonym płatnym.
 2. Powierzchnia parkingu, wjazdy i wyjazdy kontrolowane są przez pracowników administracji CH LIWA, ochronę budynku, jak i system kamer, a nagrania są archiwizowane.

II. WARUNKI NAJMU MIEJSCA PARKINGOWEGO

1. Do używania miejsca parkingowego uprawnia bilet opłaty parkingowej.

2. Posiadacz biletu, który przekroczy czas parkowania do jakiego uprawnia go bilet, obowiązany jest dokonać opłatę wg. obowiązującego i wywieszonego cennika zatwierdzonego przez INBAP GROUP w automacie parkingowym.

3. Warunkiem najmu miejsca parkingowego jest najem miejsca w systemie godzinowym za pobraniem biletu parkingowego.

III. CENA I CZAS PARKOWANIA

1. Opłata za parkowanie naliczana jest zgodnie z wywieszonym cennikiem za każde zajęte miejsce parkingowe.

2. Pojazd może zostać zabrany z parkingu tylko po dokonaniu opłaty za parkowanie.

3. INBAP GROUP uznaje osobę przedkładającą bilet parkingowy za upoważnioną do kierowania i wyjazdu z parkingu danym pojazdem.

4. Opłata za parkowanie następuje przed wyjazdem w kasie parkingowej.

5. Za brak biletu naliczona będzie opłata w wysokości 50 zł.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ INBAP GROUP

INBAP GROUP nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, zniszczenia, uszkodzenia i utratę pojazdu, powstałe na terenie wydzielonym do parkowania.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie CH LIWA osobom trzecim przez niego samego, jego pracowników, dostawców, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zanieczyszczenie parkingu. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowaniu pracownika administracji CH LIWA o danym zdarzeniu  i złożenia „Oświadczenia” w formie pisemnej w 2 egzemplarzach, nie później niż przed opuszczeniem parkingu.

2. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń.

VI. WARUNKI UŻYTKOWANIA PARKINGU

1. Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych. Jeżeli Użytkownik nie dotrzyma niniejszego przepisu, INBAP GROUP jest uprawniony do odholowania pojazdu na koszt Użytkownika lub naliczania dodatkowej opłaty w przypadku zajęcia 2 miejsc.

2. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych warunków użytkowania parkingu, stosowania się do poleceń pracowników administracji CH LIWA oraz pracowników ochrony parkingu. Odpowiednio stosuje się przepisy Kodeksu Drogowego.

3. INBAP GROUP jest upoważniony do usunięcia pojazdu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.

4. Maksymalna dopuszczalna wysokość pojazdów wjeżdżających na teren parkingu nie może przekraczać 2 (dwóch) metrów.

VII. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Na terenie parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego.
 2. Na terenie parkingu obowiązuje max. prędkość do 10 km/h.
 3. Na terenie parkingu zabronione jest:
  1. palenie i używania otwartego ognia oraz picie alkoholu;
  1. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;
  1. tankowanie pojazdów;
  1. pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem;
  1. parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami;
  1. przebywanie osób nieupoważnionych;
  1. przebywanie w czasie przekraczającym ten, który jest konieczny do odstawienia lub wyprowadzenia samochodu z parkingu;
 4. Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz rampach wjazdowych i wyjazdowych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.
 5. Na terenie parkingu obowiązuje prowadzenie pojazdu z włączonymi światłami mijania. 

VIII. FAKTURY

INBAP GROUP wydaje Faktury VAT za użytkowanie parkingu na życzenie Użytkowników w ciągu siedmiu dni od daty wystawienia paragonu. Faktura VAT może zostać przesyłana na podany adres, po złożeniu oświadczenia przez Użytkownika, upoważniającego INBAP GROUP do wysłania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

IX. SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać drogą pisemną na adres: Administracja Centrum Handlowego LIWA, ul. Konopnickiej 19, 82-500 Kwidzyn.

W przypadku problemów związanych z opuszczeniem parkingu prosimy o kontakt pod nr tel. 603 683 395.

Administracja Centrum Handlowego LIWA

PARKING PŁATNY NIESTRZEŻONY – CENNIK


1-2 godz. – bezpłatnie

3 godz. – 3 zł

4 godz. – 4 zł

5 godz. – 5 zł

każda następna godzina – 5 zł

Za brak biletu naliczona będzie opłata w wysokości 50 zł.